Etiske retningslinjer

KUP har utviklet egne etiske retningslinjer for sine frivillige medarbeidere. Disse gjennomgås og signeres ved starten av engasjementet.

1. Formål

Etiske retningslinjer for frivillige medarbeidere i KUP skal sikre en god etisk praksis i møte med våre deltakere, slik at deltakerne kan oppleve å bli møtt på en trygg og god måte. Retningslinjene gjelder for alle KUP sine frivillige medarbeidere og omhandler hvordan man bør opptre seg i rollen som frivillige. Hensikten med retningslinjene er å bevisstgjøre den enkelte frivillig på hva som er deres ansvar og riktige handlinger i.

2. Taushetsplikt

Alle frivillige medarbeidere må signere taushetserklæring. Gjennom ditt engasjement som frivillig vil du få tilgang til opplysninger som ikke må bli kjent for uvedkommende. Taushetsplikten (etisk og moralsk) er pålagt. Den gjelder både for den tiden man er tilknyttet tjenesten, og etter endt tjeneste. Unntak fra taushetsplikten gjelder avvergeplikt og opplysningsplikt; herunder om den frivillige har grunn til å tro at et barn er eller vil bli utsatt for alvorlig omsorgssvikt eller mishandling, skal nærmeste leder straks varsles.

3. Kvalitetssikring

God opplæring bidrar til at KUP har kompetente og trygge frivillige som er i stand til å møte målgruppen på en hensiktsmessig måte. Frivilliges innsats i KUP kvalitetssikres gjennom følgende tiltak:

  • Alle nye frivillige må gjennomføre «Startkurset» hvor de frivillige får innblikk i KUP sin historie, KUP sitt arbeid, samt en grundig gjennomgang i hva det vil si å være en frivillig medarbeider.
  • Intervju før oppstart i tjeneste som frivillig
  • Alle frivillige må signere taushetserklæring, levere gyldig politiattest, samt signere de etiske retningslinjene for frivillige.
  • Referanse kan etterspørres (tiltaks-/virksomhetsavhengig)
  • Kurs og veiledning (tiltaks-/virksomhetsavhengig)
  • Ledermøter i hvert enkelt tiltak, samt felles ledersamlinger for hele eller deler av virksomheten.

4. Møte med brukere/deltakere

Som frivillig medarbeider skal du jobbe for at barn og unge får håp om en bedre framtid og får styrket sine relasjonelle ferdigheter. I KUP skal ungdommene oppleve å bli møtt med kjærlighet uansett hvilke utfordringer de opplever.

5. Ivaretakelse av den frivillige

Som frivillig medarbeider står man ikke alene. Man er del i et større fellesskap hvor man får tilbud om støtte og veiledning. Leder er ansvarlig for dette. Målet vårt er å gi trygghet, å dyktiggjøre og å ta vare på den frivillige medarbeideren.

6. Personvern/GDPR

KUP behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven. For ansatte og frivillige medarbeidere: https://www.kirkensungdomsprosjekt.no/filer/dokumentarkiv/02022022_personvernerklaering_-_interne_(ansatte_og_frivillige).docx

7. Utadrettet virksomhet

KUP har et koordinert kommunikasjonsarbeid. Som frivillig medarbeider må du følge disse retningslinjene. Frivillige skal aldri uttale seg eksternt på vegne av organisasjonen i media/sosiale medier/kurs/seminarer e.l. i forbindelse med sitt frivillige engasjement uten at det er avklart med leder.

8. Arbeid med barn og unge – trygge møter og krav til politiattest

KUP ønsker å være en trygg organisasjon for barn og unge i utsatte livssituasjoner hvor alle frivillige kjenner sitt ansvar som voksne i møte med målgruppa. I tjeneste med mindreårige/barn må den frivillige alltid fremvise godkjent politiattest før man kan delta i aktivitet. Søknadsskjema ligger elektronisk på politiets nettsider, mens anmodningsbrev med hjemlet lov for at Kirkens Ungdomsprosjekt ber om politiattesten, fås på KUP. Om du som frivillig er bekymret for et barn, har du ansvar for å melde det til din nærmeste leder.

09. Kontakt mellom deltaker og frivillig medarbeider utenom tiltaket

I et relasjonelt arbeid, slik som KUP, kan det oppstå uhensiktsmessige relasjoner. KUP ønsker, utfra et “føre var prinsipp”, å sikre at alle relasjoner er mest mulig transparente. Treff mellom frivillig og deltaker utenom gruppa, skal derfor alltid avklares med den enkelte gruppeleder. I tillegg skal slike treff i størst mulig grad gjennomføres i KUP sine lokaler.

Av hensyn til både deltakere og frivillige bør kontakten i sosiale medier begrenses til gruppechatter, slik at flere er vitne til komunikasjonen. Ved behov for individuelle, digitale samtaler/chatter, skal dette alltid gjennomføres på sms eller messenger, slik at disse samtalene kan spores tilbake ved behov på begges telefoner.

Dersom en frivillig opplever utfordringer rundt relasjonen til en ungdom, skal dette alltid drøftes med gruppeleder/daglig leder, slik at dette kan løses på en hensiktsmessig måte.

10. Økonomiske spørsmål

Frivillig arbeid i KUP er ikke lønnet.

Som frivillig skal man ikke motta penger eller gaver av verdi fra deltakere i KUP. Det gis heller ikke anledning til å yte økonomisk hjelp direkte til deltakerne, uten at dette er avklart med leder for tiltaket deltakeren tilhører.

11. Reisegodtgjørelse

Som regel dekkes ikke reisegodtgjørelse for frivillige medarbeidere. Unntak er sommerturer hvor de frivillige får en økonomisk kompensasjon gjennom diettgodtgjørelser og nattillegg utfra gjeldende satser.

12. Forsikring

Frivillige medarbeidere har en kollektiv ulykkesforsikring gjennom Knif Trygghet

13. Avslutning av tjenesten

Man kan etter eget ønske avslutte sin frivillige innsats, men plikter å gi beskjed i god tid.

Ledelsen i KUP har også anledning til å be den frivillige medarbeideren slutte i tjenesten. I så fall har man krav på å få oppgitt grunn.

14. Brudd på punkter i avtalen

Brudd på etiske retningslinjer vil tas opp til vurdering av leder på tiltak/virksomhet.