Metode

God, langvarig relasjon er grunnleggende på KUP. Kvaliteten og nærheten på relasjonen er avgjørende for at ungdommen opplever trygghet og tillit.


relasjon - tillit - dialog - refleksjon - undring - endring

Vi bygger gode og tillitsfulle relasjoner gjennom lek, aktivitet, mat og prat på gruppene. Dette danner grunnlaget for de gode samtalene, der man også kan ta opp vanskelig temaer. Forskning viser at i sosialt arbeid, er kvaliteten på relasjonen viktigere for endring, enn metoden som brukes.

På KUP legges det vekt på å dekke grunnleggende behov, både allmennmenneskelige behov og spesifikke behov hos den enkelte. De fysiologiske behov, behovet for trygghet, kjærlighet, tilhørighet og anerkjennelse er grunnleggende for oss alle. I tillegg skal vi lytte til og forstå hvert menneskes spesifikke behov og tolke adferd, symptomer og reaksjoner som et utrykk for behov.

I alt arbeid som drives på KUP har vi et fokus på å skape Tilhørighet, styrke Identiteten og gi opplevelser av Mestring.

TILHØRIGHET - Alle mennesker har behov for å høre til et sted og oppleve at det er trygt. Vi skal skape fellesskap der man ikke trenger maske, men romme latter og gråt, som har voksne som tåler og imøtekommer. Fellesskap som preges ærlighet og åpenhet, trygghet, forutsigbarhet og tilgjengelighet.

IDENTITET - Hvilke historier forteller jeg om meg selv? Hva sier jeg og tenker om meg selv? Vi er skapt til relasjoner med andre mennesker og vi speiler oss i relasjonene. Vi blir bekreftet og anerkjent i relasjonene, og bygger et selvbilde ut fra møte med andre. Jeg`et blir skapt i fellesskapet. Vi skal overøse de unge med gode ord, blikk og handlinger så de kan bygge et sunt og sant selvbilde.

MESTRING - Alle trenger å oppleve at de får til noe i livet, at de betyr noe for andre, at livet deres har en mening. På engelsk snakker man om “coping”. Det å forstå, mestre og oppleve mening i hverdagen, er grunnlaget for god psykisk helse. Vi skal lete etter evner og talenter hos de unge og løfte dem slik at de tør å prøve, opplever å bety noe i fellesskapet og kan mestre livet.