Samarbeid

KUP har helt siden oppstarten i 1991 samarbeidet tett med det offentlige hjelpeapparatet, ulike faginstanser og andre frivillige organisasjoner.

Langsiktig samarbeid med skole og sosiallærere, barnevernstjenesten, ungdomstjenesten, politi, helsestasjoner/familiesenter skaper tillit, og KUP opplever et godt samarbeidsklima med kommune, fagmiljøer og andre organisasjoner.

KUPs erfaringer fra arbeidet med det høyreekstreme miljøet i Kristiansand på 2000-tallet, sammen med nyere arbeid med guttegruppa, blir også trukket fram som en praksis som fungerer og gir resultater. Vi har det siste året samarbeidet ennå tettere med både politi og Platform (Norsk institutt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme) i forhold til å forebygge den økende polariseringen og hatretorikk i samfunnet.

Guttegruppa er et samarbeidsprosjekt og vi har en bredt sammensatt styringsgruppe bestående av KUP, RVTS-sør, Stiftelsen-arkivet, Agderforskning og Kristiansand kommune.  KUP drifter selve tiltaket, mens en forskergruppe fra RVTS, Stiftelsen-arkivet og Agderforskning følger prosjektet, dokumenterer erfaringer og skriver en forskningsrapport.

KUP deltar i et prosjekt sammen med forebyggende politi, kommune, andre forbyggende tiltak og næringsliv for å ta tak i utfordringene rundt kriminaliteten og rusproblematikken blant ungdommer i Kristiansand sentrum. I den forbindelse ble det nye tiltaket KUP-ute etablert.

Både i oppstart og drift av jentegruppene og guttegruppa har Rvts-sør vært en viktig støtte, som har utvidet vår kunnskapsbase og veiledet oss underveis. Dette arbeidet har vært presentert på flere nasjonale konferanser og kurs og løftet fram i evaluering av statlige handlingsplaner som et forebyggende tiltak som er kunnskapsbasert og som fungerer.

Kristiansand kommune har etablert et prosjekt for å forebygge at lavinntekt og tilleggs utfordringer overføres fra en generasjon til neste generasjon. Å bryte den negative sosiale arven innebærer å styrke barn og unges muligheter til å realisere sitt potensiale på oppvekstarenaer som fritid og skole, og legge til rette for jobbmuligheter og god helse som voksne. KUP sin brukergruppe er midt i målgruppa og vi jobber sammen med kommunen for å utvikle og å styrke frivillig/offentlig samarbeid med dette fokus.

Ansatte i KUP deltar på ansvarsgrupper, kjernegrupper, ulike samarbeidsnettverk og kommer med innspill til kommunale planer som omhandler forebyggende arbeid. I tillegg blir KUPs arbeid formidlet i ulike sammenhenger, kurs og konferanser. Ansatte i KUP har på forespørsel holdt seminarer og tatt veiledningsoppdrag for menigheter, frivillige organisasjoner og andre interesserte, både lokalt og nasjonalt.

Rundt mødre tiltaket, jentegruppene, aktivitetsgruppene og guttegruppa deltar KUP i samarbeidsnettverk for å sikre best mulig oppfølging av ungdommene våre, samt å lære fra andres arbeid og erfaringer.

KUP fikk i 1992 forespørsel om å fungere som praksissted for studenter tilknyttet sosionomstudiet ved Agder Distriktshøgskole (senere Universitetet i Agder). KUP har siden den gang hatt 1-3 sosionomstudenter i praksis hvert høsthalvår. I forbindelse med vennskapsbyprosjektet har KUP også tilrettelagt utenlandspraksis for sosionomstudenter i Walvis Bay, og det har vært utplassert studenter der i en periode på fem år. Studentene får oppfølging/veiledning lokalt av kvalifiserte sosialarbeidere. KUP har også vært praksissted for studenter innen andre yrkesgrupper (diakoner, politi, barnevernpedagoger).

KUP har gjennom årenes løp vært ”fødselshjelp” for flere nye tiltak for utsatt ungdom andre steder i Norge.